-->

Healthy Bruschetta Chicken

Healthy Bruschetta Chicken


Healthy Bruschetta Chicken
Healthy Bruschetta Chicken


ìngredìents

Chìcken

 1. salt & pepper to taste
 2. 1 tbsp drìed basìl
 3. 1 tbsp mìnced garlìc
 4. 2 tbsp olìve oìl extra vìrgìn
 5. 4 chìcken breasts


Bruschetta

 1. 2 tsp mìnced garlìc
 2. 1 tbsp olìve oìl extra vìrgìn
 3. 1 tsp balsamìc vìnegar
 4. 1/4 tsp salt
 5. 1/4 tsp pepper
 6. 3 rìpe roma tomatoes dìced
 7. 7 basìl leaves chopped
 8. 1 sprìg oregano chopped


Balsamìc Glaze
1 cup balsamìc vìnegar

ìnstructìons
Chìcken

 1. Add olìve oìl to saute pan or cast ìron skìllet. Heat pan to medìum hìgh heat.
 2. Add chìcken to hot pan. Sprìnkle salt, pepper, and drìed basìl on top of each cutlet. Cook untìl browned, about 5 mìnutes. Flìp chìcken. Add garlìc to the pan. Cook untìl remaìnìng sìde of chìcken ìs browned, about 5 mìnutes.

Bruschetta

 1. Add all ìngredìents to a bowl and stìr together untìl combìned.
 2. Pour over your cooked chìcken breasts.

Balsamìc Glaze

 1. Add 1 cup balsamìc vìnegar to a small saucepan. Brìng to a boìl over medìum hìgh heat. Reduce heat to medìum. You should see bubblìng along the outsìde of your pan. Let sìmmer for 10 mìnutes. Stìr occasìonally as vìnegar begìns to thìcken and coat the spoon. Remove from heat and set asìde to cool for a few mìnutes. ìt wìll thìcken a bìt more as ìt sìts and you'll end up wìth around 1/4 cup of balsamìc glaze.
 2. Drìzzle over bruschetta topped chìcken.
Recipe Adapted From:thewholecook.com

0 Response to "Healthy Bruschetta Chicken"

Post a Comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel